عجب شکافهای عجیب و غریب

 

 

ای تمبلهای پهلوان اگه حلوای عمو سام اینقدر واسه شما شیرینه ایران به شما چه
شما که چراگاهای  سبز خود را در خانه عمو سام پیدا کردید دست از دلالی بردارید
برید و بچرید در این چراگاه شادوآزاد

ما ایرانیها خیلی احساساتی هستیم  وجوانان ما ازهمه بیشتر
دلالها واسه این رفتند در پی جوانان خام
انها که فکر میکنند اگر یخورده خم بشن برای عمموسام اوضاع زندگی بریشان بهتر میشه

ولی مردم ایران این را خیلی خوب میفهمند
هر دولتی که نتوانه سر بلند بر علیه آمریکا و اسرائیل بایستد دولت مردومی نیست

 

به امید آن روز که ما و برادران افغان ما از شر آمریکا  ودلالان انها رها شویم

 

 

 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!