یک دلار آمریکا 7 هزار تومان

((((((((((((( یک دلار آمریکا 7 هزار تومان )))))))))))))

                           2010.01.06 09:54:23

—————————————————————————

ایرنا: با افزايش نرخ ارز تا حداقل 3000
تومان دولت مي توان با صرف يک سوم از ارز
حاصل از فروش نفت همان ميزان نقدينگي کسب
کرده و ارز صرفه جويي شده را صرف سرمايه
گذاري در نوسازي صنايع کند. توليد داخل نيز
بدليل فراهم شدن امکان رقابت اشتغال عظيمي
را ايجاد خواهد کرد.

يک دهه از سياست تثبي نرخ ارز مي گذرد و در
طي اين مدت، قيمت آن مابين 800 تا 1000 تومان
تثبيت شده است. سياستي که توليد را به مرز
نابودي کشانده و منابع داخلي را براي
واردات بسيج کرده است. اين سياست، ابتدا در
دوران دولت سازندگي با ناکامي به اجرا
گذاشته شد و سپس به برکت دلارهاي نفتي در
دوره اصلاحات به انجام رسيد. علي رغم اينکه
هيچ دفاعي از اين سياست ويرانگر نمي توان
کرد اما متاسفانه کما… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!