بنفشه

خسته ام از جون من اين شب تاريک چی می خواد
ازدو روز عمـــر آدم ايـن صـــلح بـاريک چی می خواد
وقتی آدم بـــا خودش اينهمــه بيگانه می شه
ديگه از من آشنای دور و نزديک چی می خواد
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه

آتيش عشق و محبت چرا خاموش نميشه
چرا اين دردها و اين غمها فراموش نميشه
رنگ شادی چی بگم رفته ديگه از ياد من
آخه شادی با دل خسته هم آغوش نميشه
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه

تا ديکه از غم عشقی پر درد دل من
مثل اون برگای پژمرده و زرده دل من
آخه يک عمر دراز که تو دنيای بزرگ
غير غمها با کسی آشتی نکرده دل من
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!