عالم

عالم را گیرم بشهادت

که میروم با تو به نهایت

میروم بدشت بحرانت

برای دیدن صفایت

میکنم سفید روی ماهت

از درخشش صداقت

پر میکنم جهان به عشقت

تا آشفته شوند از این سخاوت

ببندم جاده بر راه آفت

تا نبینم اشکی بر نگاهت

نترس از دنیایِ بی حفاظت

عشق یار است بهترین حمایت

اورنگ
Jan 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!