قبرستان تاریخ

بکن از جا تو این جرسومه از بیخ

بزن محکم بر آن طابوتشان میخ

سپس اندازشان در منجلابی

در آن اعماق قبرستان تاریخ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!