گفتم شیخا چرا ظلم زیاد

گفتم شیخا چرا ظلم زیاد

گفتا ز بهر عدل باشد و داد

گفتم که ظلم چه ربطی‌ است به داد

گفتا ظهور مهدیش باید یاد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!