Bahai Human Rights – Persecution of Bahai’s “Yaran Trial”

یاران ایران افرادی هستند که اداره امور بهایان این سرزمین را بر عهد گرفته اند و از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ بیش از۲۰ ماه و نیز بیش از ۴ ماه تحمل حبس انفرادی تا به امروز در بند موقت به سر میبرند.

یاران ایران در زندان نیستند، در بازدشتگاه موقتند. آن محل تخت خواب هم ندارد. این هفت نفر بیست ماه است که روی زمین بتنی‌ می‌‌نشینند و میخوابند. به همین علت عفیف نعیمی به کمردرد شدیدی مبتلا شده و وحید تیزفهم سه دهم بینایی یک چشم خود را به علت فشار‌های زندان از دست داده است.

بیشتر این هفت نفر به علت نشستن ممتد و طولانی‌ روی زمین دچار زخم بشتر شده. یارن ایران در یک اتاق دو در سه زندگی‌ میکنند بی آنکه هیچ نور آفتابی بتواند وارد فضا شود. گاهی‌ اوقات در اتاق خانومها آنقدر هوا برای تنفس کم است که از مسول ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!