بانکهای دولتی در آستانه ورشکستگی

سایت حکومتی جهان نیوز: نتیجه سیاستهای انبساطی پولی و اجبار بانکها به پرداخت بیش از حد تسهیلات به بخشهای مختلف به ورشکستگی بانکهای دولتی انجامیده است. به عبارتی چنین سیاستهایی نه تنها موجب افزایش تولید و اشتغال نشد بلکه رکود اقتصادی را نیز در کشور به همراه داشته است.

این در حالی است که پرداخت بیش از حد تسهیلات نیز بر بحران بانکها افزوده است. بنا به گزارشات رسمی تا کنون بانکها 4 برابر سرمایه خود را وام پرداخت کرده اند که بدین ترتیب آنها در وضعیت بحرانی به سر می برند.

از سوی دیگر، بانکها تنها 10 درصد منابع مالی خود را از دولت دریافت می کنند و 90 درصد آن، از مردم تامین می شود. لذا با توجه به ضوابط حاکم در شرایط فعلی، سرمایه این بانکها کفایت نمی کند.

از طرفی بانکها به نسبت منابع جذب شده در مصارف خود دست و دلبازی زیادی به اجبار دولت انجام داده اند. بنا بر گزارشهای بانک مرکزی در سال 1387، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!