غافل

غافل از خواب

عاشقم در باد

که میگزد صورتم

در قلب زمستان

غافل از آینده

حیفی ندارم از گذشته

که میرسد به حال

در قلب زمستان

غافل از نگاه تو

از سرخی لبان تو

که مزه انار میدهد

در قلب زمستان

غافل از تنهائی

از سرمای پشت شیشه إی

که صدا محبوس است

در قلب زمستان

غافل از دروغها

زبان تلخ مرد رندان

که سفیدی برف رانمیگیرد

در قلب زمستان

غافل از شکست

از کوچه که گویند بن بست

میبینم راه محاربان که به آزادی میرود

در قلب زمستان

اورنگ
Jan 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!