خشونت را با هزار من سريش هم نمی توان به بهائيان چسباند


اتهامخشونت به بهائيان و يا وصل کردن گروه های طرفدار مبارزه مسلحانه به جنبشسبز نه از موضع قدرت که دقيقا از موضع ضعف و درماندگی حکومت خامنه ای دربرابر اعتراضات حق طلبانه مردم است. در پاسخ به اين اتهامات می بايست بهخود و به جهانيان نشان دهيم که در دفاع از آزادی و حقوق شهروندی هيچ خط وتعلق مذهبی و عقيدتی ما ايرانيان را از هم جدا نمی کند. بهائيان به حکماعتقادات دينی خود از هرگونه اقدام خشونت آميز منع شده اند. خشونت را باهزار من سريش هم نمی توان به بهائيان چسباند  >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!