فاجعه ای فراتر از کهریزک در عشرت آباد

اطلاعاتی را که من به شما میدهم در موثق بودنش شکی نکنید . چرا که خبری را که من به شما میدهم واقعیتی است که با چشمان خود ظرف چند روز گذشته شاهد آن بوده ام . و عذاب وجدان باعث شد که سکوت نکنم . تعدادی از دستگیر شدگان روز عاشورا توسط سپاه و نیروهای بسیج در پادگان عشرت آباد نگهداری میشوند . توجه کنید تعداد آمار ارائه شده دستگیر شدگان توسط نیروی انتظامی جدای این دستگیر شدگان توسط سپاه پاسداران در این بازداشتگاه میباشد . سپاه و بسیج در دستگیریهای عاشورا بصورت خود سر عمل کرده و دستگیرشدگان توسط نیروهای خود را به این پادگان انتقال داده اند. لازم به ذکر است که تعداد دستگیر شدگان بالای 500 نفر هستند که خانمها را در اتاقهایی جدا و آقایان را در اتاقهایی دیگر در شرایط بسیار بد نگهداری میکنند . سپاه که مسئولیت این پادگان را در اختیار دارد هنوز قانع نشده که دستگیر شدگان توسط خود را به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی بسپارد . و شدیدترین شکنجه ها و… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!