چرا عاقل کند کاری …

مرا نیک به خاطر می‎آید که در آن سالها که ما همزندان بودیم، از صحنهء محاکمهء ما فیلم‏برداری کردند امّا اینقدر سؤال و جوابهامضحک بود و هیچ انطباقی با قانون مملکت نداشت که خود مرحوم طلوعی از نشان دادن آنمنصرف شد؛ شاید هم اصرار در نشان دادن آنها کرد امّا مسئولین امور وقتی مشاهدهکردند که نشان دادن اینگونه فیلمها جز رسوایی محض هیچ ثمری ندارد، مانع از نمایشآن شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!