گر مولانا خدایت، ز این ره عشق، فراقت باشد

در زجر مروت، ای برادر، هیچ آهی نیست
در رسوایی این ملت، ای عزیزان، گذشتی مباشد

گر خداوند، طلبی بس محجوب، در درگاه الهی
ظلمتی در راه نباشد، ای دوستار، قدر مروت دان، خدایت به کنار

من عاشق امر تو ام، ای زیبا دل، فراهم ده
گر مولانا خدایت، س شکیبا، ای زنده رو، تا ابدیت

در مقصود، هیچ کسر نیست، ز این رفاقت، شوقم ده
ره من مال تو باشد، مقصود تو راهنمای من، در عشق و صفت، بر همگی

خدا را فراموشت مباش، و لیکن، در امر توحید
روزی گذرد، و روز دگر اید، ای عشق من، آئین من، بر من گیر، این فلسفه، تا ابدیت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!