ضد اوجی

.
ضد اوجی

ای مردکهء خوار
ای الدنگ، ای بیعار
ای قاتل، ای سگِ هار
ای نباشد بر سرت پوششی جز خار

ای که اشک می ریزی از برای مذهبت زار زار
لیک می کِشی وطن پرستان را گله گله به دار
ای که می کُشی میهن پرستان را مثل یک جنایتکار
ای که مافیا به تو می کند افتخار

ای پست فطرت، ای گنهکار
ای جانی، ای تیمار
ای بیمار
ای تبهکار
ای که مکانِ تو نیست جائی جز یک غار
ای خزیده بیرون از زیر یک سنگبار
ای سوسمار
ای خونخوار

ای که لایقت نیست کاری بجز کشیدنِ بار
ای که می فروشی مملکت را به یک دینار
ای که نوچهگانت شده اند چماقدار
ای که مریدانت شده اند تجاوزکار
ای که جانیانت شده اند سپهدار

ای مرجع استکبار
ای فقیه الاستثمار
 
ای که هر چه فحش بود کردم نصیبت نثار

بنوش زهر مار
دست از این ولایت بردار

١٣ دسامبر ٢٠١٠
امریکا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!