عشق لیلی، بر سر مجنون، ز این دل عاشق، ای خداوند، کجایی

در لاله عمر، ای پریسا، عشقت بی نهایت
گل گفتی، ز مجنون دل من، لیلی ام برخاست، ارامش کن

ز این رویای طلایی، عشق ما بس عریان
چه خدایی باشد، و چه نه، مگذار ای عزیز، کاین لطف محبت، شودت رسوا

تو منی، و من توام، ز این عالم
هر حرف، ز عشق تو، روح من باشد، و نه چیز دگر، ای پرستو

خداوندت بر سر جا، قرآنت اشفته، همه بگذار کنار
کوچه مستی، و این عالم هستی، در بر گیر، و نه ایزدت، ونه پروردگار

گر مولانا، بر سر دل، عشقت را رها دید
بر شمست گریزان، عشقت در بدن گیر، دعایت به جا، و لیکن ای برادر، چیز دگر، بر روحت، مباشد نعمت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!