این حرف ملت ماست

این حرف ملت ماست

دین از سیاست جداست

آخوند قدرت طلب

محارب باخداست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!