دور تازه تهدید به اعدام در ایران

به دنبال دور تازه ای از تهدید به اعدام از سوی مقامات ایران ، احکام تازه ای از سوی قوه قضاییه ایران صادر شده است که گروهی از معترضان را به زندان محکوم کرده است.
دو دانشجوی معترض به محرومیت سیاسی و 5 نفر از محکومان اعتراضات پس از انتخابات بنا بر اعلام دادستانی ایران به یک تا پانزده سال زندان محکوم شده اند.
صدور این احکام در حالی است که پیش از این فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور و دادستان تهران، از اجرای حکم محاربه برای شرکت کنندگان در اعتراضات سخن گفته بودند.
بنا بر قوانین ایران محکوم به حکم محاربه از طریق اعدام یا قطع یک دست و یک پا و تبعید مجازات می شود. با وجود همه تبلیغات دولتی در دو مورد عاطفه و ضیا نبوی که از سوی دادستان به عنوان محارب معرفی شده بودند و با و جود صدور احکام سنگین زندان به نظر می رسد دادستان موفق نشده است در باره صدور حکم محاربه قاضی را قانع کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!