شلیک حداقل 25 گلوله در سرقت مسلحانه با لباس نیروی انتظامی

شلیک حداقل 25 گلوله در سرقت مسلحانه با لباس نیروی انتظامی

                           2010.01.14 13:00:18

—————————————————————————

خبرگزاری مهر: سرقت مسلحانه دیشب در طلا
فروشی خیابان ملت شهرکرد موجب مرگ صاحب
مغازه دار شد. افراد سارق با لباس های شبیه
نیروی انتظامی وارد مغازه شده و به علت
مقاومت صاحب طلافروشی به پهلوی وی شلیک
کرده و موجب مرگ وی شدند. چهار مغازه
روبرویی این طلافروشی نیز مورد شلیک قرار
گرفته که موجب شکسته شدن درب و شیشه ها و
خسارت به این مغازه دارها شده است. همچنین
توسط کسبه خیابان ملت شهرکرد حدود 25 پوکه
فشنگ جمع آوری شده است. هم اکنون سه سارق
فراری و مورد تعقیب هستند.

—————————————————————————

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!