مذهب چيست؟

مذهب چيست؟

 
يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،

در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند….. 
دنيس ديروت

اولين روحاني جهان
اولین شيادی بود
که به اولین ابله رسيد
ولتر

وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،
کمتر به روحاني و بيشتر به
معلم توجه مي کنند

رابرت گرين اينگر سول ” 

دين بهترين وسيله
براي ساکت نگه داشتن عوام است .
ناپلئون بناپارت ” 

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند، 
در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم
پنجاه سال بعد،
ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند
” 
جومو کيانتا ” 

مذهب
تنها براي بردگي انسان ها خلق شده است
ناپلئون ” 

روحانى نسبت به برهنگى و
رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،

اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد
سوزان ارتس ” 

کشيش ها مى گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را مى آموزند .
اين طبيعى است
چون آنها خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند .
همه گداها مى آموزند که مردم بايد به آنها پول بدهند
رابرت گرين اينگر سول  

قسمت هايى از انجيل را که من نمى
فهمم ناراحتم نمى کنند،

قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند .
مارک تواين ” 

به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي
تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت
نيچه ” 

مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كند
كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را .
و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را
انجام دهي،

و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،
او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن
و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،
رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني
… 
ولي او تو را دوست دارد  ! 
” 
جورج كارلين ” 

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه
اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است
” 
آرتور سي
كلارك
” 

مذهب ،
آه خلق ستمديده است،
قلب دنياي بي قلب و روح شرايط بي روح .
مذهب افيون توده هاست  . 
كارل ماركس  

آنجا كه علم پايان مي يابد،
مذهب آغاز ميگردد  . 
” 
بنجامين ديزرائيلي ” 

دين،
افساري است که به گردن تان مي اندازند،
تا خوب سواري دهيد،
و هرگز پياده نمي شوند،
باشد که رستگار شويد …. 
کائوچيو

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!