انحراف

می توان اشک ها را با پودر لبخند در صورت پنهان نمود

می توان دلتنگی را پرواز داد به سمت کوچ

می توان بر ناباوری لباس ایمان پوشاند

می توان در اوج وحشت

حماسه نبرد سرود

و ترس را منکر شد

می توان بر مرز ها دیوار کشید و آن را استقلال نامید

می توان شهر ها را پی در پی فرو ریخت

می توان بشریت را به نابودی کشید

و با غروری کریه پیروزی را جشن گرفت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!