6 سال حبس تعزیری برای بهزاد نبوی

وكيل مدافع بهزاد نبوي از ارسال پرونده موكلش به شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد.

صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: پس از صدور راي دادگاه بدوي براي بهزاد نبوي، تجديد نظرخواهي نسبت به راي صورت گرفت و اكنون پرونده به شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال شده است.

وي با اشاره به درخواست‌هاي خود و همسر موكلش براي مرخصي جهت ادامه معالجات، خاطرنشان كرد: تاكنون با اين درخواست موافقت نشده است.

بهزاد نبوي از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب، به 6 سال حبس تعزيري محكوم شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!