آذر نفیسی و سپر خاطرات برابر خودکامگی

آذر نفیسی در کتاب تازه اش “چیزهایی که درباره آنها سکوت کرده ام” پنج دهه غبار را از عکسهای خانوادگی و دفترچه های خاطرات پاک می کند تا جوهره هویت شخصی و اجتماعی خود را جلا بخشد.

خانم نفیسی شش سال پیش با مجموعه ای دیگر از خاطرات، “لولیتا خوانی در تهران” خود را به خوانندگان ایرانی و خارجی شناساند، کتابی که شرح جلسات مخفی او و شاگردانش برای مطالعه آثار ممنوعه یا سانسور شده ادبیات دنیا از جمله “لولیتا” اثر ولادیمیر

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!