اشتباه نکنیم، مرتضوی را قربانی می کنند


  اشتباه نکنیم، مرتضوی را قربانی می کنند

                           2010.01.18 12:55:46

—————————————————————————

http://mykhorma.blogspot.com
دوشنبه ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰
اشتباه نکنیم، مرتضوی را قربانی می
کنند

چنان در بوق و کرنا کرده اند که انگاری هیچ
جنایتکاری در تاریخ بشریت نبوده است الا
سعید مرتضوی و این فرد است که باید تقاص
جنایت های قابیل را تا کنون بدهد .چنانچه
می دانیم بعد از انتخابات نیزجنایت های
رژیم ادامه پیدا کرد و با اوج گرفتن
اعتراضات مردمی , رژیم به حرکات ایضایی دست
می زند . اکنون عده ای هستند که می خواهند
دادستان سابق تهران را به هر صورتی که شده
به سینه قبرستان بفرستند . اکنون سعید
مرتضوی به دفاع از خود پرداخته و هیچکدام
از جنایت ها را نمی پذیرد . از طرف دیگر
نماینده هایی که عضو هیئت ویژه بودند و آن<... >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!