بنی صدر

سخنان قبل از درس آقای بنی صدر: خوش بینی ها و بدبینی ها بر ادامه جنبش. سلسله درسهای آقای ابوالحسن بنی صدر در رابطه با مردمسالاری هر چهار هفته یکبار در پاریس برگزار می شود. درس آینده یکشنبه 14 فوریه 2010. مباحث این جلسات ، برای شنیدن از طریق پالتاک قابل دسترسی است. نام اطاق: ایران استقلال آزادی مردمسالاری

Part 1:

Part 2:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!