فریاد بلند … برای ایران

ما در دل دریایم که ویران شده است… در سراب صحرا ایم که سیراب شده است… خوشا به آن مردانی که سرباز تو اند… باهم ولی تنهایم با یه  فریاد بلند  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!