خاطره

در ابر شیره ای بردن دست

کنار چشمه زیر درخت سیب مست

در گردباد زمین خاکی

دویدن تو کوچه بن بست

شب تابستان روی پشتبام

با کش و سنگ رفتن به شکار ماه

بادبادک کاغذی چسبیده به قلب با نخی

دو چرخه دست بلند

خواب عیدی

شادی سفر

آخرین کاست داریوش
……

خونه این خونه خالی

چه روزا رو به یادم میاره

او رنگ
Aout 2006

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!