کارتون: خواص

«رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: خواص باید مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن شفاف بیان کنند.»

See here:
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1020509

And here:
http://news.yahoo.com/s/nm/20100119/wl_nm/us_iran_khamenei_opposition_2

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!