جنبش سبز، به کابوس 57 تبدیل نمی شود

با داریوش آشوری،جامعه شناس و اندیشمند سرشناس ایرانی،در مورد جنبش سبز،آینده آن ورهبریش مصاحبه کرده ایم. به گفته آقای آشوری “روشِ خشونت‌پرهیزیِ جنبشِ سبز خود بازتابی از فلسفه‌ی سیاسیِ تازه‌ای در دنیای ایرانی است.” وی همچنین می گوید: “درچارچوبِ همین نظام و قوانینِ آن، آقای موسوی رئیسِ جمهورِ واقعیِ و قانونی ست که مقامِ او با خدعه و زور غصب شده است.” این مصاحبه در پی می آید.

آیا مشخص نبودن هدف و نتیجه شما رااز این نگران نمی کند که سرانجامی همچون سال 57 پیش رو باشد؟

فضا امروز دیگر آن فضا نیست. انقلاب 57 در فضای روزگاری رخ داد که شور و رمانتیسم انقلابیِ کلاسیک از نوعِ مارکسیست- لنینیستی و نیز نوعِ نوپدیدِ “اسلامی” آن٬ بر آن حاکم بود. هیچ کس به این نمی‌اندیشید که انقلاب چه پیامدهایی می تواند داشته باشد. بلکه همه در انتظارِ معجزه از آن بودند. این معجزه هم رخ داد٬ اما٬ مانندِ دیگر انقلاب‌ها در جهانِ مدرن٬ به شکل و در جهتی که …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!