گیتز به پاکستان رفت تا روابط نزدیک تر را مورد تأکید قرار دهد

10:50GMT—6:50AM/EST

واشنگتن، 21 ژانویه (تلویزیون واشنگتن)— رابرت
گیتز، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در دیداری اعلام نشده به پاکستان رفت
تا اسلام آباد را از تعهد بلندمدت واشنگتن نسبت به آن کشور، مطمئن سازد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!