حضور اعضای حزب الله لبنان در سرکوب مردم ايران

در همين مجال برايتان از حضور عوامل حزب الله لبنان و دست کم از سه عضو سرشناس آنها حسين منيف اشمر و ابو ناصر و نواف نصار ملقب به ابو محمد گفته ام. به نظر من و بسياری ديگر از پيگير کنندکان اين ماجرا اين سه نفر تکههايی از کوه يخی هستند که اکنون ظاهر شده اند و اين ماجرا بايد توسط همه حقيقت يابان پيگيری شود.ماجرا گرچه از سوی دفتر حزب الله لبنان در تهران تکذيب شده است، يعنی دقيقا جايی که دست کم تا ماه پيش حسين اشمردر آنجا فعاليت می نموده است، اما اين رخداد واضحتر از آن است که با يک تکذيب پرده پوشی شود، تا چندی پيش درسايت مقاومه که سايت رسمی حزب الله لبنان می باشد در سمت راست آن بنری وجود داشت که مختص علی منيف اشمر کهبه قمرالاستشهاديون معروف است وجود داشت، در ميان آن عکسها عکسی وجود داشت که خانواده اشمر من جمله همينحسين در ديداری خصوصی در کنارعلی خامنه ای نشسته بودند و مورد تفقد ايشان قرار می گرفتند که اکنون آن صفحه نيست! ( آيا کسی مي… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!