فرهنگ کوچک واژهای بیگانه و برابر پارسی آنها pdf

هم میهن !
آنچه فرهنگ ما را زنده نگاه داشت ،زبان مادری مان است پس تلاش کنیم زبان
مادری خود را پاس داریم و تا میتوانیم از واژه ها ی زبان خودمان بهره
ببریم و با آنها گفتگو کنیم و بنویسیم .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!