دفتر حزب پان ایرانیست در محاصره لباس شخصی ها

 دفتر حزب پان ایرانیست در محاصره لباس شخصی ها

                           2010.01.27 22:07:31

—————————————————————————

گزارش دریافتی: دفتر حزب پان ایرانیست
واقع در شهرک غرب خیابان سرو هم اینک در
محاصره گارد یگان ویژه نیروی انتظامی و
نیروهای لباس شخصی می باشد . ماموران اجازه
خروج به اعضای این حزب که طبق سنت چندین
ساله خویش هر هفته چهارشنبه برای بررسی
رویدادهای ایران جلسه برگزار می کنند دور
هم جمع می شوند، را نمی دهند. گزارشها حاکی
از آن دارد که ماموران خواستار دستگیری
همه شرکت کنندگان در جلسه حزب را دارند.
بنا گفته ی بر شاهدان عینی تعداد ماموران
نیروهای لباس شخصی حدود 150 نفر براورد شده
است

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/071964.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!