اطلاعات جدید راجع به دکتر علی محمدی

(این را من به وسیله ایمیل دریافت کردم درست به همین شکل)

دکتر مسعود علی محمدی ، متولد ۱۳۳۷ ، دکترای فیزیک هسته ای

آیا میدانید؟

در آبان ماه ۱۳۸۸ در جلسه دفاعیه از تز دکترای دانشجویان دانشگاه تهران، دکتر مسعود علی محمدی به عنوان استاد راهنما در سالن سخنران قبل از شروع جلسه بود. متن سخنرانی ایشان: ناپایداری مناطق جغرافیایی استقرار نیروگاههای اتمی در ایران بود. دکتر علی محمدی در این سخنرانی به طور علنی الام کرد که الزاما برای ادامه بالا بردن توان هسته ا ی و گسترش نیروگاه به جهت غنی سازی اورانیوم، مسولین کشور میبایست کنواسیون نظارت بین المللی که در مجموع ۶۷ کشور ان را پذیرفتند را بپذیرد به دلیل اینکه شرایط گسترش نیروگاه های هسته ای میبایست با توجه به پایداری جغرافیائی منطقه صورت بگیرد زیرا که ایران بروی گسل بزرگی قرار گرفته است. این متنه سخنرانی بایس محرومیت دکتر علی محمدی از حضور در هیت علمی دانشگاهه تهران گردید.

در اوایل ماه آذر ۱۳۸۸ دکتر علی محمدی به وزارت اطلاعات احظار شد و در حد بسیار شدید مورد تهدید قرار گرفت و به همین دلیل گزارش فعالیت دکتر علی محمدی به کمسیون امنیت ملی در همان تاریخ تحویل گردید. دیگر حضور دکتر علی محمدی در جامه ی دانشجویان تا حد شدید تحت کنترل امنیتی بود و دکتر علی محمدی حتا نسبت به خطرات جانی که متوجه ایشان بود خانواد و تعدادی از همکاران دانشگاهی خود را آگاه کرده بود…………

تنظیم و مسولیت این گزارش: مجید صادقی، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!