كلينتون: تحريمهاى سختى رژيم تهران را هدف قرار خواهد داد

هيلارى كلينتون وزير امور خارجه آمريكا كه در لندن در حال گفتگو با وزراى خارجه كشورهاى عضو شوراى امنيت در باره تشدید تحريمها عليه جمهوری اسلامی است، گفت، تحريمها سخت خواهد بود و اقتصاد رژيم تهران را هدف قرار مى دهد.

به گزارش تلويزيون سی ان ان، وزير امور خارجه آمریکا گفت، جامعه بين المللى چاره ديگرى ندارد، اين متاسفانه وضعيتى است كه رفتار رژيم تهران نه تنها در اين زمينه بلكه در برخورد با تظاهركنندگان به وجود آورده است.

هیلاری کلینتون افزود، يكى از وزراى خارجه در حالى كه كاملا بهت زده بود مى گفت، چطور آنها مى توانند افراد را به خاطر شرکت در تظاهرات اعدام كنند و اين دقيقا كارى است كه آنها انجام مى دهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!