کن لوچ جشنواره فيلم فجر را تحريم کرد

در حالی که برگزاری بيست و هشتمين دوره جشنواره فيلم فجر در سايه ابهام ها و ترديدهای ناشی از نارضايتی تعداد زيادی از سينماگران ايرانی و تحريم جهانی آن از سوی فيلمسازان خارجی در تهران ادامه دارد، کن لوچ کارگردان نامدار و چپ گرای انگليسی و تعداد ديگری از سينماگران سرشناس جهانی، اعلام کرده اند که از شرکت در جشنواره فيلم فجر امسال معذورند.

در حالی که نسخه پيش شماره جشنواره فيلم فجر با تصويری از کن لوچ و اريک کانتونا فوتباليست مشهور و بازيگر فيلم در جستجوی اريک کن لوچ به بهانه نمايش فيلم لوچ در جشنواره فيلم فجر امسال، منتشر شد، اين فيلمساز سرشناس با ارسال نامه ای به مقامات فرهنگی ايران اعلام کرد که از شرکت در جشنواره انصراف داده و

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!