گل مریم

 

گل مريم
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم
به يادم
به يادم آمد آن شب در سكوت صحرا
تو بودي و من و مهتاب و عطر گلها
رها بود ز غمها دل ما
رفتي و شد فنا آن رويا
در دلم شد بي تو هنگامه بر پا
در انتظارت عمرم هدر شد
نفرين بر اين دنيا
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم
گل مريم
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم
به يادم
به يادم آمد آن شب در سكوت صحرا
تو بودي و من و مهتاب و عطر گلها
رها بود ز غمها دل ما
رفتي و شد فنا آن رويا
در دلم شد بي تو هنگامه بر پا
در انتظارت عمرم هدر شد
نفرين بر اين دنيا
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!