جنتی یک جانور – جنتی باشد نفهم

جنتی یک جانور جنتی باشد نفهم جنتی از عقل کم برده است سهم جنتی نادان بود جنتی یک پست بی ایمان بود جنتی ترسو بود جنتی مملو ز گند و بو بود جنتی حیوان بود جنتی یابوی سرگردان بود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!