بیا تا بهمنی دیگر بسازیم

بیا تا بهمنی دیگربسازیم
بیا درکوچه ها سنگر بسازیم

بیا در بهمن دیروز و امروز
هزاران مشت رزم آور بسازیم

اگر چه بشکستند این شمع و چراغو
ولی این بارخورشیدی تو راهه

که سرما با همه قداره بندهاش
پیش خیل سپاهش بی سپاهه

اگر تلخ بود بهمن یا که شیرین
ما امروز وارث فریادها شیم

هنوز چله نشین بامداد ش
قسم خورده به تکرارصدا شیم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!