شعار مرگ ندهید

آقا! شعار مرگ نده. خانم! شعار بده: زنده باد زندگی – پاینده آزادگی 

آزادی – آبادانی
شعار هر ایرانی

آزادی بیان ما
پرچم رهنمای ما

آزادی بیان ما
توشه کودکان ما

شیر علی خوش آمد
خورشید ایران آمد

شعار سبز ایران
بخشنده و مهربان

ترک و عرب – کرد و فارس
پرچم ایران سپاس

با افتخار راه میریم
قانون را میپذیریم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!