نسل بعدی شر نمی خواهد، چو ما

ای رفیقان ما جهالت کرده ایم
بر شما و خود خیانت کرده ایم

کشور خود را به ملا داده ایم
سفلگان را کار والا داده ایم

ما گمان کردیم مردان خدا
صادقند و عادلند و با حیا

مکر و ظلم و حلقه های دارشان
کرده ثابت فکرشان، کردارشان

بعض آنها جبرئیلان گشته اند
قاتل اقوام ایران گشته اند

جمع دیگر مات و ساکت مانده اند

با تقیه عذر وجدان خوانده اند

گرکه این دینست ، بی دینی کجاست؟

 قتل و غارت هم ز فرمان خداست؟   

گر بود الله چنین نا مهربان
پس خدا جویی ست کار ابلهان

ای  رفیقان راه ما بی راهه بود
گرچه اول، خوب و زیبا می نمود

ما سیاست می کنیم از دین جدا
نسل بعدی شر نمی خواهد ، چو ما

کشور ایران صدامان می زند
زنگ بیداری برامان می زند

خیز تا رستم شویم و زال زر
از وطن ریزیم دیوان را به در

خیز تا آرش بماند شادمان
خیز تا ایران بماند جاودان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!