این یکی عوض نشده

اگر پوست بدنم چروک میشود

و استخوان های تنم، پوک میشود

اگر قلبم یکی‌ در میان میزند و

اگر کمرم درد می‌کند.

اگر سرم گیج میرود و بدنم

یک دفه عرق سرد می‌کند.

اگر چشمانم دو تا می‌بیند و

اگر نفسم تنگ میشود.

مغزم که روزی چو کامپیوتر بود

حالا همش “هنگ” میشود.

اگر نای راه رفتن ندارم و

عضلاتم شل میشوند.

اگر به لیست مرض هایم

مرض‌های جدید اضافه شدند.

اگر سیستولیک‌ام بالا رفته و

دیاستولیک از آن بتر(بد تر).

صدای ضربان قلبم میزند

آهنگ بالا تر از خطر.

اگر سر پر مویم تاس میشود.

هیکلم که روزی آرنولدی بود

انگار دارد قناس میشود….

 

تنها یک چیز در من است

که دستخوش مرض نشده.

دل من هنوز عاشق توست

این یکی‌ اصلا عوض نشده….

 

 

بهمن ۸۸

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!