مال توست

بعد از اين

من هم زمان با گريه ات خواهم گريست

تا بداني در دو چشمانم …نهان دارم

هزاران رود را

هر زمان راهي شدي

من با تو همراهم بدان

تا بيا بم عاقبت آن خانه معبود را

هر کجا از پا فتا دي

اين نفسها ما ل  تو

جان معنا ئي ندارد

هر چه مانده زآن توست..

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!