دین بهائی نوآور بومی ایران در اندیشۀ ضد استیلا و هژمونی غرب

دین بهائی آئینی است که در پی برقراری عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی است و تعدیل معیشت جزو برنامه های مهم اجتماعی و اقتصادی دین بهائی است. بنابراین در هر مرحله ای از تحول سرمایه داری از دورۀ آغازین خود آموزه های بهائی سرمایه داری را نقد کرده اند و در جهت تعدیل آن کوشیده اند. آموزه های بهائی نه تنها اولین انتقاد منظم شرقی از سرمایه داری است بلکه در نوع خود انتقاد پیچیده و تازه ای را ارائه می دهد که مثلا ً با نقد مارکسیست تفاوتهای مهمی دارد. با بررسی آثار بهائی پی می بریم که بهاءالله و جانشینان او تمام مراحل کاپیتالیزم تا زمان کنونی را نقد کرده اند. به این مطلب در بعد خواهم پرداخت ولی باید توجه داشت که در آثار خود حضرت بهاءالله مراحل بعدی سرمایه داری مثل امپریالیزم معرفی و از آن انتقاد شده است.>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!