میانه روها متحد شوید

برای پیش برد یک مشی ممکن سیاسی
برای حفظ وحدت نیروهای اپوزیسیون
برای پشتیبانی از رهبران اصلاح طلب داخل کشور 
از این شعارها دفاع کنید

آزادی زندانیان سیاسی
رعایت قانون در احترام به حقوق افراد
آزادی مطبوعات
آزادی تجمع حزبی
تجدید نظر در قانون انتخابات برای انتخابات آزاد و عادلانه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!