استاد جواد معروفی

ما در خلوت به روی غیر ببستیم
از هـمـه باز آمـدیم و با تو نشستیم
هـر چـه نه پیوند یار بـود بریدیم
آنچه نه پیمان دوست بود شکستیم

http://www.javad-maroufi.com/pageid=7.htm

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!