تنبیه جدید؛ سحرخیز با پای برهنه در اوین

شکنجه عیسی سحرخیز

عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس ایرانی با دور جدیدی از فشارها در زندان اوین مواجه شده است. مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه نگار در این مورد به “روز” گفت: شنبه شب ساعت یک نیمه شب ماموران پدرم را به اتفاق یک زندانی سیاسی دیگر که مبتلا به بیماری قند بوده به بیرون سلول برده و سپس به حیاط زندان منتقل کرده اند و ساعت ها در سرمای زیر صفر درجه نگاهداشته اند.

وی افزود: از ساعت یک تا ساعت سه نیمه شب و در سرمای شدید، پدرم را بدون جوراب و بدون کفش در حیاط نگهداشته و مجبور کرده اند اینور و آن ور بروند. بعد هم گفته اند این امر برای تنبیه آنها صورت گرفته است.

مهدی سحرخیز از نام دیگر زندانی سیاسی که به همراه پدرش مورد “تنبیه” قرار گرفته ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: پدرم این امر را نوعی شکنجه میداند و باز فشارهای جدیدی روی پدرم و سایر زندانیان شروع شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!