رييس ايكوموس ايران: وسعت و شدت دخالت در اطراف مسجدجامع اصفهان نگران‌كننده است شأن اصفهان اين نيست كه با اين ن…

ويس: ميراث فرهنگي

رييس ايكوموس ايران درباره‌ي اقدامات
انجام‌شده در ميدان «عتيق» اصفهان معتقد است: وسعت دخالت، شكل دخالت، نوع
كاربري درنظر گرفته‌شده در اين محل ارزشمند تاريخي و به‌طور كلي، اصل اين
تصميم زير سؤال است و بايد در آن تجديد نظر شود.

دكتر سيدمهدي حجت در
گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
بيان كرد: من به‌عنوان مسؤول ايكوموس ايران همراه كارشناساني كه در اين
مجموعه هستند، نگراني جدي خود را درباره‌ي آن‌چه در شهر بسيار ارزشمند
اصفهان رخ مي‌دهد، اعلام مي‌كنم.

وي توضيح داد: به‌نظر مي‌رسد،
ضوابط نحوه‌ي مواجه شدن با يك شهر تاريخي و ارزش‌هاي شهري در سطح و كلاس
اصفهان، به‌درستي رعايت نمي‌شوند. البته افرادي در تمام شهرها هستند كه
بايد تصميم‌ها… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!