محسن کدیور: با اسلام استبدادی میستیزم

بنابراین می شود ذکر کرد که به گفته مرحوم شریعتی، آنچه امروز در ایران در حال انجام است، فی الواقع نبرد مذهب علیه مذهب است. یک قرائتی از اسلام، قرائت دمکراتیک با قرائت دیگری از اسلام، قرائت استبدادی مبارزه می کند. مردم ایران هم به راحتی این تفکیک را بین این دو قرائت قائل هستند. در منظر اکثر مردم ایران، روحانیت همانند پزشکان و مهندسان، یک قشر یکدست نیست.

 اگر منصفانه قضاوت کنیم تا حدودی شان و منزلت روحانیون نسبت به ۳۱ سال قبل پایین تر آمده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!