لطفآ پخش کنید

English 

 ما مردم ایران خواهان حقوق قانونی بنیادی و عرفی (سکولار) هستیم که پایگاه، ریشهٔ تشکیلی و نهادینهٔ دولت مدنی، عرفی و مردم سالار ایران باشد. اینها فشرده و خلاصهٔ حقوق و بنیانهایی هستند که نهادینه کردن آنها در متن و ساختار قانون اساسی ایران خواست و درخواست مردم ایران است. ما خواهان آنیم که هیچ کس و هیچ دستگاهی نتواند خارج از این اصول و قوانین بنیادی و نهادینه انتخاب یا انتصاب شوند، یا قانونگذاری کنند

۱-تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی ایران
۲-احترام به استقلال و تمامیت سایر کشورها و تشویق صلح نزد تمام ملت­ها و کشورها
۳-دولت منتخب مردم، از مردم و برای مردم.
۴-سه قوای مستقل مجریه، مقننه و قضاییه­ با دوره­های محدود و پاسخگویی و شفافیت کامل.
۵-عدم وجود ایدئولوژی رسمی‌ ، مثل دین/مذهب یا عقاید ماورای طبیعی.
۶-جدایی کامل و بدون استثنای دولت از دین در تمامی ساختارهای دولت.
۷-جدایی روحانیون، گروه­ها، احزاب و سازمان­های دینی/مذهبی از ساختار دولت.
۸- آزادی بیان، اطلاعات، مذاهب، باورها ، رسانه ها و تجمع
۹- برابری امکانات، حقوق اجتماعی و قانونی
۱۰- برابری کامل جنسیتی بدون استثنا 
۱۱-بیگناه شمرده شدن تا اثبات جرم. غیر قانونی بودن زندانی کردن به جرمهای عقیدتی و سیاسی
۱۲- تضمین حقوق قانونی‌ و مدنی تمام شهروندان از نظر انسانی‌، سیاسی، اقتصادی، دینی/مذهبی‌، اجتماعی و فرهنگی‌، در چهار چوب  قانون اساسی‌
۱۳-حفظ و بهبود محیط زیست و تلاش ملی در نگهداری آن

بیست دوم بهمن ۱۳۸۸

برای اطلات بیشتر
  www.iransecular.org 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!