خامنهای دمتو بذار رو كولت،

ولی فقیه یک شواب و با طفل نر غولت؛ دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
لوتی بی مروت با انتر سوسولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
قاتل مردم آزار، بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار، پا میزارن رو عکست، اون قیافه چپولت ؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
عباتو که سوزوندن، چرت تورو پروندن، تو دهانت کوبوندن، پرید دیگر نعشگی از کله شنگولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دیکتاتور سال شد، مثل خود دجال شدی، وه که چه باحال شدی، پشت تریبون دیگر کم کن ادا اصولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
طلسمت شکستن، درمونده اى و خسته، بدبخت زبون بسته، پاره شده جون تو ریسمون اون شوعولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دیکتاتور مفنگی، خیلی بابا مشنگی، گورتو گم کن برو با بسیج فضولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
به این و اون باج دادی، وطن به تاراج دادی، بد جوری ویراژ دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت ؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
حنات بی رنگ و رو شد، واسه همه دست رو شد، اسمت دیگه لولو شد، ملت دنیا دیگه نه بمب میخواد نه هوله؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
تو مایه ننگی تو، رهبر الدنگی تو، اینهو خرچنگی تو، هیچ میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
فهمیدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بی شکستیم، ای پاسدار هزار تیر، غلاف کن اون دولولت؛
دمتو بذار رو کولت، دمتو بذار رو کولت؛
دمـــــــتـــــــو بـــــذار رو کــــولـــت،

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!